Hai người chết trong hỗn chiến

Hai người chết trong hỗn chiến

Mâu thuẫn từ nẹt pô xe, hai nhóm thanh niên lao vào hỗn chiến khiến hai người chết, ba người bị thương nặng.

Hai người chết trong hỗn chiến

Hai người chết trong hỗn chiến

Mâu thuẫn từ nẹt pô xe, hai nhóm thanh niên lao vào hỗn chiến khiến hai người chết, ba người bị thương nặng.

Hai người chết trong hỗn chiến

Hai người chết trong hỗn chiến

Mâu thuẫn từ nẹt pô xe, hai nhóm thanh niên lao vào hỗn chiến khiến hai người chết, ba người bị thương nặng.

Hai người chết trong hỗn chiến

Hai người chết trong hỗn chiến

Mâu thuẫn từ nẹt pô xe, hai nhóm thanh niên lao vào hỗn chiến khiến hai người chết, ba người bị thương nặng.

Hai người chết trong hỗn chiến

Hai người chết trong hỗn chiến

Mâu thuẫn từ nẹt pô xe, hai nhóm thanh niên lao vào hỗn chiến khiến hai người chết, ba người bị thương nặng.

Hai người chết trong hỗn chiến

Hai người chết trong hỗn chiến

Mâu thuẫn từ nẹt pô xe, hai nhóm thanh niên lao vào hỗn chiến khiến hai người chết, ba người bị thương nặng.

Hai người chết trong hỗn chiến

Mâu thuẫn từ nẹt pô xe, hai nhóm thanh niên lao vào hỗn chiến khiến hai người chết, ba người bị thương nặng.

Hai người chết trong hỗn chiến

Hai người chết trong hỗn chiến

Mâu thuẫn từ nẹt pô xe, hai nhóm thanh niên lao vào hỗn chiến khiến hai người chết, ba người bị thương nặng.

Hai người chết trong hỗn chiến

Hai người chết trong hỗn chiến

Mâu thuẫn từ nẹt pô xe, hai nhóm thanh niên lao vào hỗn chiến khiến hai người chết, ba người bị thương nặng.

Hai người chết trong hỗn chiến

Hai người chết trong hỗn chiến

Mâu thuẫn từ nẹt pô xe, hai nhóm thanh niên lao vào hỗn chiến khiến hai người chết, ba người bị thương nặng.