Sài Gòn bao dung – TP.HCM nghĩa tình: Có ở lâu mới thấy thương Sài Gòn

Sài Gòn bao dung – TP.HCM nghĩa tình: Có ở lâu mới thấy thương Sài Gòn

Học giả Vương Hồng Sển từng viết ‘Sài Gòn tạp pín lù, nôm na là Sài Gòn thập cẩm…’. Đúng là thành phố này cái gì cũng có, từ món ngon món dở, món mắc món rẻ, người tốt người xấu, đủ loại người, đủ hoàn cảnh, xuất thân.

Sài Gòn bao dung – TP.HCM nghĩa tình: Có ở lâu mới thấy thương Sài Gòn

Sài Gòn bao dung – TP.HCM nghĩa tình: Có ở lâu mới thấy thương Sài Gòn

Học giả Vương Hồng Sển từng viết ‘Sài Gòn tạp pín lù, nôm na là Sài Gòn thập cẩm…’. Đúng là thành phố này cái gì cũng có, từ món ngon món dở, món mắc món rẻ, người tốt người xấu, đủ loại người, đủ hoàn cảnh, xuất thân.

Sài Gòn bao dung – TP.HCM nghĩa tình: Có ở lâu mới thấy thương Sài Gòn

Sài Gòn bao dung – TP.HCM nghĩa tình: Có ở lâu mới thấy thương Sài Gòn

Học giả Vương Hồng Sển từng viết ‘Sài Gòn tạp pín lù, nôm na là Sài Gòn thập cẩm…’. Đúng là thành phố này cái gì cũng có, từ món ngon món dở, món mắc món rẻ, người tốt người xấu, đủ loại người, đủ hoàn cảnh, xuất thân.

Sài Gòn bao dung – TP.HCM nghĩa tình: Có ở lâu mới thấy thương Sài Gòn

Sài Gòn bao dung – TP.HCM nghĩa tình: Có ở lâu mới thấy thương Sài Gòn

Học giả Vương Hồng Sển từng viết ‘Sài Gòn tạp pín lù, nôm na là Sài Gòn thập cẩm…’. Đúng là thành phố này cái gì cũng có, từ món ngon món dở, món mắc món rẻ, người tốt người xấu, đủ loại người, đủ hoàn cảnh, xuất thân.

Sài Gòn bao dung – TP.HCM nghĩa tình: Có ở lâu mới thấy thương Sài Gòn

Sài Gòn bao dung – TP.HCM nghĩa tình: Có ở lâu mới thấy thương Sài Gòn

Học giả Vương Hồng Sển từng viết ‘Sài Gòn tạp pín lù, nôm na là Sài Gòn thập cẩm…’. Đúng là thành phố này cái gì cũng có, từ món ngon món dở, món mắc món rẻ, người tốt người xấu, đủ loại người, đủ hoàn cảnh, xuất thân.

Sài Gòn bao dung – TP.HCM nghĩa tình: Có ở lâu mới thấy thương Sài Gòn

Học giả Vương Hồng Sển từng viết ‘Sài Gòn tạp pín lù, nôm na là Sài Gòn thập cẩm…’. Đúng là thành phố này cái gì cũng có, từ món ngon món dở, món mắc món rẻ, người tốt người xấu, đủ loại người, đủ hoàn cảnh, xuất thân.

Sài Gòn bao dung – TP.HCM nghĩa tình: Có ở lâu mới thấy thương Sài Gòn

Học giả Vương Hồng Sển từng viết ‘Sài Gòn tạp pín lù, nôm na là Sài Gòn thập cẩm…’. Đúng là thành phố này cái gì cũng có, từ món ngon món dở, món mắc món rẻ, người tốt người xấu, đủ loại người, đủ hoàn cảnh, xuất thân.

Sài Gòn bao dung – TP.HCM nghĩa tình: Có ở lâu mới thấy thương Sài Gòn

Sài Gòn bao dung – TP.HCM nghĩa tình: Có ở lâu mới thấy thương Sài Gòn

Học giả Vương Hồng Sển từng viết ‘Sài Gòn tạp pín lù, nôm na là Sài Gòn thập cẩm…’. Đúng là thành phố này cái gì cũng có, từ món ngon món dở, món mắc món rẻ, người tốt người xấu, đủ loại người, đủ hoàn cảnh, xuất thân.

Sài Gòn bao dung – TP.HCM nghĩa tình: Có ở lâu mới thấy thương Sài Gòn

Sài Gòn bao dung – TP.HCM nghĩa tình: Có ở lâu mới thấy thương Sài Gòn

Học giả Vương Hồng Sển từng viết ‘Sài Gòn tạp pín lù, nôm na là Sài Gòn thập cẩm…’. Đúng là thành phố này cái gì cũng có, từ món ngon món dở, món mắc món rẻ, người tốt người xấu, đủ loại người, đủ hoàn cảnh, xuất thân.

Sài Gòn bao dung – TP.HCM nghĩa tình: Có ở lâu mới thấy thương Sài Gòn

Sài Gòn bao dung – TP.HCM nghĩa tình: Có ở lâu mới thấy thương Sài Gòn

Học giả Vương Hồng Sển từng viết ‘Sài Gòn tạp pín lù, nôm na là Sài Gòn thập cẩm…’. Đúng là thành phố này cái gì cũng có, từ món ngon món dở, món mắc món rẻ, người tốt người xấu, đủ loại người, đủ hoàn cảnh, xuất thân.