Đầu tư hơn 700 tỷ đồng phát triển lưới điện cho Trà Vinh

Việc hoàn thành các công trình xây dựng phát triến hệ thống lưới điện do Tổng Công ty Điện lực miền Nam đầu tư, Trà Vinh sẽ cơ bản không còn thiếu điện.